วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2558

สัปดาห์วิทยาศาสตร์

    โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 17-21 สิงหาคม 2558  ซึ่งมีฐานกิจกรรมให้นักเรียนได้ศึกษา อาทิ  การส่องกล้องจุลทรรศน์  บ้านพลังงานแสงอาทิตย์ กล้องส่องทางไกล  เป็นต้น คลิกดูภาพ
วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2558

เยาวชนร่วมใจ ต้านภัยเอดส์

    โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย  ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ และชุมชนพัฒนาศาลาลอย  ในการอบรมนักเรียนระดับชั้น ป.4-6 เรื่อง "เยาวชนร่วมใจ  ด้านภัยเอดส์"  คลิกดูภาพ


อบรมความรู้ต้านยาเสพติด

  โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย  ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด สำนักอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  มาอบรมความรู้ด้านยาเสพติดให้นักเรียนระดับชั้น ป.4-6  คลิกดูภาพ

สัปดาห์ห้องสมุด

       โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ระหว่างวันที่ 3-7 สิงหาคม  2558
คลิกดูภาพ

วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

SMART School ครั้งที่ 1

        โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย รับการตรวจประเมินมาตรฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  SMART School  ครั้งที่ 1  คลิกดูภาพ

 
 


วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด

       โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย  จัดกิจกรรม พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  คลิกดูภาพ

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม

         โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558  คลิกดูภาพ